MENU

Poliovaksiner sprer sykdommen

I den lille landsbyen Subharara i India bor 6 år gamle Ruksha Shah. Hun er som barn flest, men halter litt på grunn av at hennes høyre fot er kortere og svakere enn den venstre. Den gjør litt vondt når hun løper, men utenom det er hun frisk igjen fra polioinfeksjonen som angrep henne i 2011.

Ruksha er den siste som ble registrert med polio i India. Det skjedde 13.januar i 2011, og i 2012 ble landet erklært fritt for polio.

I mai året etter India ble erklært poliofritt, skjedde dette i en av landets delstater:

En 10 måneder gammel baby i Beed, Maharashtra som nylig ble smittet av et vaksine avledet poliovirus (VDPV) type 2 er nok en påminnelse om at til tross for Indias poliofrie status så blir barn smittet med poliovirus. Den eneste forskjellen er at viruset ikke er villtypen, men en vaksine avledet variant.

 

I følge WHOs definisjon, siden bare villtype infeksjoner blir tatt hensyn til for å avgjøre den poliofrie status i et land, vil ikke den siste infeksjonen endre Indias polio status. Men teknisk forskjell gir liten trøst til offeret og mange andre utsatte barn.

 

“Sann utryddelse av polio er er null forekomst av polio virusinfeksjon, både ville og vaksinevirus . Denne nye definisjonen ble allment akseptert kun i fjor,“ sa Dr. T. Jacob John, medlem av WHOs komité for global polio utrydding.

 

nature polio

Polio

Poliomyelitt, oftest kalt polio, er en sykdom som er forårsaket av 3 typer poliovirus hvor to av de er mest dominerende. For 90-95% av de smittede vil det være helt uten symptomer. De resterende 5-10% kan deles inn i 3 grupper:

1: Hos 4-8% er det feber, sår hals, kvalme eller oppkast og et sykdomsbilde som ligner på forkjølelse. Det går raskt over uten noen skadevirkninger.

2: Aseptisk meningitt forekommer hos 1-2% av polioinfeksjoner.  Lammelser kan oppstå men som regel er det full gjenvinning av helse etter 2-10 dager.

3: Paralytisk poliomyelitt forekommer hos 0,5-1% av infeksjoner. Det oppstår ofte i to faser, hvor den første består av symptomer som ligner på de i i gruppe 1 og 2. Den store sykdomsfasen begynner med muskelsmerter, spasmer og retur av feber. Deler av nervesystemet blir angrepet, etterfulgt av lammelse i musklene. For de fleste så gjenvinnes muskelfunksjonene helt eller delvis. Er paralysen der etter 12 måneder er den som regel permanent. Sykdommen kan være dødelig hvis musklene for åndedrettet lammes eller hjernestammen blir infisert.

Viruset kommer inn gjennom munnen hvor det noen ganger replikerer seg i halsen, men det primære stedet hvor viruset multipliseres er slimhinnene i tarmsystemet.

Smitte kan i enkelte tilfeller forekomme gjennom dråpesmitte fra for eksempel hosting, men hovedsakelig er det som ved andre tarminfeksjoner, via avføring til munn. Det kalles fekal-oral smittevei og kan være:

  • mat som er utarbeidet i nærheten av avføring;
  • insekter (f.eks fluer) som sprer smittestoffet til mat fra steder med åpen avføring (f.eks kloakk)
  • dårlig eller ingen håndvask etter toalettbesøk, eller håndtering av avføring som ved bleieskift
  • vann som har kommet i kontakt med avføring
  • mangel på rengjøring av alt som har vært i kontakt med avføring.

 

la-la-fg-south-sudan-jpg-20140204

 

Årsak til ulik respons fra infeksjon

Som man ser vil de fleste komme seg gjennom infeksjon fra poliovirus uten nevneverdige problemer, men for noen få kan det ha alvorlige følger som permanente lammelser eller død. Den ulike responsen stammer fra forskjellige personlige forhold som blant annet ernæringsstatus og  helsetilstand.

Men det finnes og en stor mengde dokumentasjon som viser økt frekvens av polio i forbindelse med vaksinering eller annen injeksjon. Det kalles fremprovosert polio:

Injeksjoner og poliomyelitt: hva er risikoen for vaksineassosiert lammelse? Provokasjon med injeksjoner kan øke risikoen for paralytisk poliomyelitt opp til 25 ganger. (PMID:3549394)

Fremprovosert lammelse, som tidligere er beskrevet bare for villtypen av poliovirus-infeksjon, kan i sjeldne tilfeller forekomme hos et barn som mottar gjentatte intramuskulære injeksjoner kort tid etter eksponering for oral poliovirus-vaksine, enten som en vaksine mottaker, eller ved kontakt med en fersk mottaker. Dette fenomenet kan forklare den høye frekvensen av vaksine-assosiert paralytisk poliomyelitt i Romania, der bruk av intramuskulære injeksjoner av antibiotika hos spedbarn med febersykdom er vanlig. (PMID: 7830731)

Under en undersøkelse av et poliomyelitt utbrudd i Oman, ble vaksinasjonskort til 70 barn i alderen 5-24 måneder med poliomyelitt og 692 kontrollbarn undersøkt. En signifikant høyere andel av tilfellene fikk en DTP (difteri, stivkrampe og kikhostevaksine) injeksjon innen 30 dager før lammelse enn hva kontrollgruppen fikk (42,9% vs. 28,3%, odds ratio, 2.4; 95% konfidensintervall, 01.03 til 04.02). Andelen av poliomyelitt tilfeller som kan ha blitt fremprovosert av DTP injeksjoner var 35% for barn i alderen 5-11 måneder. (PMID: 1538150)

 

vann

 

Poliovaksiner

Det blir benyttet to typer vaksiner mot sykdommen, og inaktivert poliovaksine (IPV) er hva som blir brukt i Norge. Den er som oftest en del av en kombinasjonsvaksine mot difteri/tetanus/kikhoste/polio/Hib (DTP-IPV-Hib).

IPV kan gi humoral immunitet (produksjon av antistoffer), men relativt lite eller ingen tarmimmunitet. Dermed vil personer vaksinert med IPV som blir infisert med polio, fortsatt multiplisere viruset i tarmsystemet og når det skilles ut gjennom avføring vil spredningen av viruset fortsette.

Så finnes det en oral polio vaksine (OPV) som inneholder levende svekket vaksinevirus. Den forsøker å simulere kroppens naturlige respons mot viruset og brukes i områder hvor poliovirus fortsatt sirkulerer. Når et barn blir vaksinert med OPV replikeres det svekkede vaksineviruset i tarmsystemet, og i tiden etterpå skilles vaksineviruset ut gjennom tarmkanalen i en periode på seks til åtte uker.

Ved bruk av OPV forsvinner deler av immuniteten før man vet ordet av det:

En analyse av AFP [acute flaccid paralysis/akutt slapp lammelse] overvåkingsdata i India viste at tarmimmunitet er kortvarig (mindre enn 12 måneder) • To studier i India støtter dette funnet (tarmimmunitet synker raskt etter den siste OPV dose). (WHO, 2014 –Vaccination Recommendations for Travellers from Polio-infected Countries: Report of the SAGE Polio Working Group)

Det kunne man se senest denne måneden, hvor pakistans største engelskpråklige avis viste til et nytt eksempel av et barn som hadde fått polio, etter å ha gjennomført det nasjonale vaksineprogrammet som innebærer både IPV og OPV – sistnevnte ble gitt minst 6 ganger.

Familien hadde jevnlig reist med barnet til Afghanistan, noe som medførte at barnet ble vaksinert med OPV hver gang før reisen. Det er WHOs politikk for steder hvor polioviruset sirkulerer:

Reisende fra områder infisert med polio bør ha fullført et fult vaksineprogram mot polio, fortrinnsvis med OPV, og også en ytterligere dose av OPV minst seks uker før hver internasjonal reise. (WHO, 2014 –Vaccination Recommendations for Travellers from Polio-infected Countries: Report of the SAGE Polio Working Group

 

Både IPV og OPV var kontaminert med apeviruset SV40 frem til slutten av 70-tallet, noe som høyst sannsynlig har medført store mengder av forskjellige typer kreft.

 

polio

 

Diagnosering av polio forandres og gir gode statistikker for vaksinen

Det hevdes at vaksiner reduserte polio i USA med mer enn 96% fra 1954 til 1961, men det ligger det helt andre grunner bak disse tallene – en er forandringen av de diagnostiske kriteriene.

I 1954 ble alle med symptomer på polioinfeksjon hvor det var lammelser i en eller to muskelgrupper som ble bekreftet med 24 timers mellomrom, klassifisert som polio.  Selv om noen av de kan ha vært fra polio, var det og andre årsaker. Akutt, slapp lammelse (AFP) er en beskrivelse på kliniske symptomer som er identisk med polio, men som kan komme av andre grunner.  I 1954, ble alle tilfeller av AFP beskrevet som polio.

I 1955 ble de diagnostiske kriteriene forandret til hva man så av lammelser etter 70 dager, etterfulgt av laboratorieprøver som utelukket andre årsaker. Allerede der vil det komme en enorm nedgang i polio, da vi vet at en stor del av tilfellene vil ha full gjenvinning av helsen før den tid.

Statistiker Paul Meier gjennomførte flere store studier som medførte at IPV ble tatt i bruk. Selv var han ikke så entusiastisk med sine funn. Meier fant at vaksinen medførte mange tilfeller av polio, og han kom senere med noen interessante ord om hvordan polio først ble overdiagnosert noe som medførte flotte statistikker for vaksinen:

Så leger rapporterte sakene de trodde var polio i henhold til protokollen, og vi aksepterte disse tilfellene. Halvparten av disse tilfellene var sannsynligvis ikke polio i det hele tatt..

I  1961 ble kriteriene forandret til  å kun omfatte den lille undergruppen av lammelse forårsaket av poliomyelitt, hvor viruset ble funnet i prøver fra avføring. Sammenlignet med definisjonen fra 1954, hvor alt som kan føre til lammelser ble inkludert, er det innlysende at dette vil medføre fine tall for vaksinens effekt. Så når folk sier: “polio vaksinen reddet oss fra store epidemier av sykdommen”,  er det kunnskap basert på feilinformasjon.

Ta bare EV-D68 viruset som nå sprer seg hos vaksinerte i USA. Det ble først identifisert i 1962. Sykdomsbildet er som ved polio og ville før 1962 ha blitt klassifisert som det, men i dag kalles det alt fra AFP til non-polio. I perioden august 2014 til april i år, har 118 barn blitt rammet, og sykdomsbildet er som følger:

De fem barna opplevde lammelse av en eller flere armer eller ben som kom plutselig og nådde høyden av sin alvorlighetsgrad innen to dager etter utbruddet. Tre av barna hadde en luftveissykdom før symptomene begynte. Alle barna hadde tidligere blitt vaksinert mot poliovirus. -Februar 2014, American Academy of Neurology 

 
 
child-without-access-to-clean-drinking-water 

Svekkede vaksinevirus muterer og blir patogene

OPV benytter levende svekkede virus som da ikke skal være sterke nok til å angripe kroppen, men det er ikke alltid tilfelle:

Den levende vaksinen kan i sjeldne tilfeller føre til poliomyelitt (vaksineassosiert paralytisk polio – VAPP) hos den vaksinerte eller hos en ikke-immun person som smittes med vaksinevirus fra den vaksinerte [1]. Det skjedde også i Norge. (Folkehelseinstituttet, Poliovaksinasjon (poliomyelitt) – veileder for helsepersonell)

Fra 1980 til 1999 var det i USA 152 tilfeller av paralytisk poliomyelitt. Av de var 144 (95%) VAPP – forårsaket av levende oral polio vaksine.

Et stort problem med OPV er at vaksinevirusene kan mutere i kroppen til den vaksinerte og igjen bli patogent før det skilles ut gjennom avføringen. Det kalles vaksine avledet poliovirus (VDPV). Når det sprer seg i befolkningen kalles det sirkulerende vaksine avledet poliovirus (cVDPV), noe som først observert i år 2000 og nå er i ferd med å bli de dominerende poliovirus som sirkulerer.

De er sykdomsfremkallende og kan gi lammelser eller dødsfall på lik linje med ville poliovirus, og de oppfører seg på samme måte som ville poliovirus blant befolkningen. Her et eksempel fra Nigeria hvor 278 personer fikk påvist infeksjon fra VDPV:

Utbruddets  hastighet og alvorlighetsgraden av sykdom assosiert med det nylige cVDPV identifisert i Nigeria er lik de som er forbundet med WPV (ville poliovirus).

 

 

skjermbilde, CDC.gov 2013

skjermbilde, CDC.gov 2013

 

 

Utbrudd av VDPV

I følge en artikkel fra 2010 i New England Journal of Medicine, så har utbrudd av VDPV skjedd en til to ganger i året siden år 2000. John F. Modlin, som står bak studien skriver: :

Fremveksten av sirkulerende VDPVs tvinger oss til å akseptere det faktum at vi bekjemper ild med ild og at når utrydding av WPV [vilt poliovirus] er sikret, må bruk av levende poliovirusvaksiner opphøre globalt på en koordinert måte. Fordi cVDPVs vil trolig vil fortsette å sirkulere i minst 1 til 3 år etter WPVs er utryddet, og levende poliovirus kan gjeninnføres fra personer med immunsvikt som fortsetter å skille ut virus, vil verden trenge å bruke inaktivert poliovaksine (IPV) på ubestemt tid for å opprettholde immunitet.

I områder med dårlige sanitærforhold, spres poliovirus lett til andre. For eksempel så hadde Nigeria i løpet av de første ni månedene av 2014, 21 poliotilfeller forårsaket av VDPV og 6 fra ville polivirus.

I 2011 hadde afrikanske land 473 poliotilfeller fra VDPV og 350 fra ville poliovirus.

Denne studien viser 8 utbrudd av cVDPV hvor 114 personer fikk lammelser av vaksineviruset:

Selv om kun 114 saker med virologisk-bekreftet lammelse ble identifisert i de åtte cVDPV utbruddene, er det sannsynlig at et minimum av hundretusener, og mer sannsynlig flere millioner mennesker ble smittet i løpet av disse hendelsene, og at mange tusen flere har blitt smittet av VDPV-linjer i utbrudd som har unngått å bli gjenkjent som VDPV utbrudd.


Som man ser kan altså vaksinen føre til polio og vaksinerte kan smitte uvaksinerte.

 

typhoid-mary-1

 

 

Gamle virus blir som nye ved hjelp av vaksinen

Dette er hva som skjer. Fra å kun ha 3 ville poliovirus har verden nå forandret seg gjennom poliovaksinering til også ha 3 sirkulerende vaksinevirus som er like smittsomme og sykdomsfremkallende.

Ett av de heter immunsvikt-relatert vaksine avledet poliovirus (iVDPV). Det stammer fra personer med enkelte typer immunsvikt som har kommet i kontakt med vaksineviruset gjennom vaksinasjon eller andre smitteveier. Hos de vil infeksjonen og dermed replikasjonen av vaksineviruset i tarmsystemet vare i mange år eller livet ut, og de vil da skille ut viruset gjennom tarmsystemet i all den tid.

Som Marlyn McKenna skriver i Wired: «Immunsvikten forvandler det vaksinerte barnet til en polio versjon av tyfus Mary, og til en alvorlig risiko for uforutsigbar varighet

Det betyr vi alltid vil være omgitt av vaksineviruset som på lik linje med ville virus kan fremkalle sykdommen.

Her et eksempel fra Israel, hvor muterte vaksinevirus som kommer fra personer uten immunsvikt, med jevne mellomrom blir funnet i kloakken. Denne varianten kalles aVDPV:

Svært avvikende aVDPV har blitt oppdaget i kloakkprøver i Tel Aviv-området siden 1998 (2), og svært avvikende aVDPV har blitt oppdaget i kloakkprøver i Haifa siden 2009. aVDPVs synes å komme fra personer som er kroniske utskillere av viruset.

 

india-environment-day-2011-6-4-5-10-41

 

 

Vaksinekampanjer i utviklingsland – hus uten grunnmur 

Når man ser bilder av barn i poliorammede områder som drikker, leker, og vasker seg i kloakk, så blir fokuset på å utrydde sykdommen ved bruk av vaksiner ganske så provoserende.

Richard Horton som er lege og sjefsredaktør for det medisinske tidsskriftet The Lancet, sa klart fra om denne feilprioriteringen i 2011:

Bill Gates besettelse med polio forvrenger prioriteringer av andre kritiske BMGF områder. Global helse er ikke avhengig av polioutrydding. (Forkortelsen står for Bill & Melinda Gates Foundation)

Hvem vet om det er levende poliovirus i kloakken i Oslo eller andre byer i Norge. Det ble for få år siden funnet i Finland. Men ingen blir syke da vi lever i et samfunn hvor vi slipper å ha kontakt med vår og andres avføring.

I India mangler 780 millioner mennesker ordentlig toalett. 96 millioner må benytte urent drikkevann. Av landets sykdommer er hele 21% vann-relaterte.

Nicholas Grassly er en epidemiolog ved Imperial College London, som har studert effekten av poliovaksinering de siste 8 årene. Han sier at for personer som vaksinen ikke fungerer (vaksinesvikt) så er andelen mye høyere i India og sør-øst Asia.

-Det er økende bevis for at oral polio vaksinesvikt er et resultat av eksponering for andre tarminfeksjoner, sier Grassly, og fremhever dette skjer steder hvor det er dårlige sanitærforhold. Studier har vist at effekten fra vaksinen kan ligge på magre 10-20% under slike forhold.

Undersøkelser fra flere delstater i India viser det er vanskelig å eliminere polio i områder med tett befolkning og dårlige toalettforhold. Samtidig viser studiene at barn i de samme områdene ikke har noen immunrespons fra OPV. Det har sammenheng med hva flere andre studier viser – hvor liten effekt OPV har hos barn som har infeksjoner eller er feilernært.

I India er 40% av barn feilernært.

Barn i deler av India får opptil 30 doser av OPV før de er fylt 5 år. Men mange får ikke noen immunrespons fra vaksinen. Samtidig lever enormt mange under forhold hvor de er omgitt av vaksineviruset de skiller ut hver dag. Landet har som følge av dette sett en enorm økning i AFP, noe som artikkelen Indian Journal of Medical Ethics viser:

Videre, mens India har vært poliofritt i ett år, har det vært en enorm økning av ikke-polio akutt slapp lammelse (NPAFP). I 2011 var det en ekstra 47 500 nye tilfeller av NPAFP. Klinisk umulig å skille fra polio lammelse, men dobbelt så dødelig, forekomsten av NPAFP var direkte proporsjonal med doser av oral polio mottatt. Selv om disse dataene ble samlet innenfor polio overvåkningssystemet, ble det ikke undersøkt.

Når tallene fra India forteller om 50-100 barn per år som får polio som følge av vaksinen, og VDPV som sirkulerer, ja da er da ganske enkelt en bløff å kalle landet poliofritt:

Det har blitt anslått i industriland at VAPP oppstår med en frekvens på 2-4 tilfeller per million hvert år i land som bruker OPV. Ved hjelp av de ovennevnte forekomster, er ca 50-100 barn anslått å lide av VAPP hvert år i India. Selv om India og andre utviklingsland mangler pålitelige data om VAPP, kan rapporter fra tidligere år tyde på at tallene kan være mye høyere i India, siden 181, 129 og 109 Vapp tilfeller ble rapportert i 1999, 2000 og 2001. (Indian Pediatrics, april 2015, PDF)

Som de sier i artikkelen fra Indian Journal of Medical Ethics, så er det er fristende å spekulere i hva som kunne ha vært oppnådd dersom 2.5 milliarder dollar som frem til 2012 ble brukt på å forsøke å utrydde polio i India, heller ble brukt på tiltak som blant annet skaffe rent vann og gode sanitære forhold.

I India så dør 200,000 barn under 4 år av diaré hvert år – det som en følge av mangel på hygieniske forhold og dårlig vann.

I 2010 måtte 7 av 10 på den indiske landsbygda gå på do utendørs da de mangler tilgang på toalett. Det er en situasjon med mangel på privatliv og verdighet. I Pakistan er det tilsvarende tall, og i Nigeria er det og slående like tall. Det er 3 land hvor det ville polioviruset fortsatt blir observert. Dette er en kjent smittekilde da avføringen blant annet ender opp i drikkevannet.

Saando Anom som er spesialist hos UNICEFs vann, sanitær og hygieneprogrammer (WASH) viser hvor avgjørende det er for helse og miljø å ha elementære hygieniske forhold som toalett: «Bare ett gram avføring kan inneholde mer enn ti millioner virus, en million bakterier, 1000 parasitt cyster, og 100 parasitt egg.” sier han.

Det vitner om mangel på respekt å ikke først hjelpe med det mest elementære.

 

2048px-A_young_boy_sits_over_an_open_sewer_in_the_Kibera_slum_Nairobi-744x495

 

Utryddelse av polio kunne kanskje ha skjedd hvis fokuset var på de rette områder, men vi har nå vaksinevirus som sirkulerer og vaksinerte som sprer viruset til andre – noen av de sprer det så lenge de lever.

Det en politisk kamp hvor utryddelsen burde handle om å vise utviklingsland respekt i hjelpen vi gir. Det burde handle om krig og fattigdomsbekjempelse, hvor folk får tilgang til gode santitære og hygieniske forhold. Men vaksinering maskerer de underliggende problemene så vi kan fortsette å utnytte utviklingsland. Utnyttelsen her skjer blant annet gjennom å tvinge landene til en helsepolitikk vi har bestemt.

Vaksineindustrien trenger så sårt den flotte «vaksiner har utryddet polio» plakaten. Det skjer på bekostning av andre og mye mer alvorlige helseproblemer – som blant annet mangel på ernæring, rent vann og sanitære forhold. Respektløst.

 

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: